Amaç

İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin genel amacı, değişik kültür hazinelerini bu günlere taşıyan ve eşsiz güzelliğiyle her zaman ilgi çeken Tarihi Yarımadanın, geçmişten günümüze taşıdığı kültürel birikimine katkı sağlayarak bu mirasını gelecek nesillere ulaştırmaktır. Merkezin bu genel amacından yola çıkıldığında; Dünya mirası alanlarını koruyacak bir çerçevenin çizilmesi, Tarihi Yarımadanın mimarisinin arkeolojisinin, peyzajının, doğal varlıklarının ve kentsel dokusunun korunması ve güçlendirilmesi, Alanın üstün evrensel değerinin muhafaza edilmesi ve bunun toplum tarafından anlaşılmasının sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması, Alanın bir eğitim kaynağı olarak kullanılmasının özendirilmesi, Alanın kendi kültürel, sosyal ve ekonomik canlılığını kaybetmeden korunması ve desteklenmesi, İstanbul Tarihi Yarımada yönetim planının hazırlanması özel amaçlar olarak belirlenmiştir.

Tarihi Yarımadanın ilkeleri; kültürel varlıkların; doğal çevre, yapılı çevre,  insan ve insanın ürettiği sosyal ekonomik kültürel çevre ile bütünsel bir olgu olduğunun kabulü, mimari mirası korumak, doğal miras ve kıyı yaşamını korumak, kültürel mirası korumak (sosyal,ekonomik,sanatsal, tarihi, dil…), miras kent ile insanlar arasındaki sürdürülebilir dengeyi başarmak, disiplinler arası, kurum ve kuruluşlar arası ilişkiyi kurup geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi oluşumu veri toplamadan uygulama yapmaya kadar bir üretim sürecini kapsamaktadır. Kurulması planlanan merkezin hedeflerine ulaşabilmesi için aşağıda belirtilen araçları bir eylem planı dâhilinde harekete geçirmek ve uygulamaya koymak merkezin öncelikleri arasında yer almaktadır.

1. Arşiv, veri tabanı, network oluşturmak 

2. Mekânsal Analiz ve İzleme laboratuarı (GIS) kurmak

3. Tarihi Yarımada Müzesi kurmak

4. Eğitim Programlarını oluşturmak

5. Araştırma ve Proje Ofisi kurmak

6. Seminer/Kongre/Konferans/Fuar organizasyonları düzenlemek

7. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, resmi kurumlar, özel şirketler, araştırma merkezleri, enstitüler vb. kurumlarla işbirlikleri geliştirmek

9. Disiplinler arası anlayışı geliştirmek

10. Fiziksel, sosyal, doğal, ekonomik, kültürel, sanatsal, teknolojik ve mühendislik alanlarında eşgüdüm ilişkileri yapılandırmak

11.Konusuyla ilgili her çeşit basın ve yayın hizmetlerini yürütmek